Copyright

Le informazioni e le notizie pubblicate in questo sito sono a disposizione di chiunque e liberamente riproducibili. In tale caso si prega però di volerne gentilmente citare la fonte.
Grazie.

sabato 18 luglio 2009

NOMÄ SCÒLÄ, MÄTÀI!

Pòl fàa strämän mëtäs dré pärlàa dë scòlä al més ëd luj, quänd mätài e magistër ijn in väcänzä e gh’hän in mént tut d’aut che libër e lavàgn. Ma l’è pròpi dë ‘sti témp che ‘nt ij scòol ass priparä ‘l lavor chë’ss tacärà fàa ‘l més ëd sitémbër, ä fàa ‘l cunt dij mätai neuv chë ruvarän; l’è dèss che ass mëtän a pòst ij bänchitt e ij cädrègh, ass crompän tucc ij ròb chë gnirän dabseugn pussè avanti. Incä ‘l més ëd luj int ij scòol ass lavorä.
Ècco përchè ij amìs dlä redazión d‘Omëgnä (dë L’Informatore) ij hän pënsà bëgn dë nàa trovàa ij diretor dij trëi scòol supérior, për ciämagh cunt dë com l’è ch’l’è nacc l’an ch’l’è pénä fornì e dë qua l’è chë‘ss pòl spiciàs dë col chë ‘l ruvä dént dë chi dui més.
Int a ‘sti ultim témp tucc ass loméntän; smëi che ij scòol, int a sto paés, varän pu nutä, chë’l gh’voòl cämbiàa fòo tutt. Mi, për mé cunt, dä vécc professor ché oramài son gnù – pòdi dìil, dòpo trëntätrì agn dë sto misté? – crëdi che ij mätài siän peu sémpä ij midésim, né méj né pésc che ‘nä vòtä. Së tròvän dij brèv magistër, chë sän dagh lä conoscénzä, mä speciälmént lä passión e’l rispèt, vëgnän su dricc e in lä vitä savrän fass valée. Ij genitor agh voòl dagh dë tràa, on po’, e peui savée quänd l’è ora dë mändài… E istéss ä val për i chèp, spéci për cui chë parlä tänt sënzä savée polit qua l’è chë disän.
E së vièoti chë lisgì si miä däcòrdi… vorì bè rängiàv.
barbä Bunin dlä Cort Cèrä

Lingua piemontese, variante di Casale Corte Cerro. Grafia normalizzata dalla Consulta Regionale per la Lingua Piemontese, adattata alle varianti locali dalla Compagnia dij Pastor d’Omègna.

Nessun commento: